...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހަނާދެއްކުން
މ.
(1) ތިމާ ބޭނުންގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމެއް އަނބުރާލަންވެގެން ވާހަކަދެއްކުން.
(2) ކަމަކުން ރެކެންވެގެން ސަބަބުދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ