...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހާ
ނ.
(1) ގެލަހަރު.
(2) (ބދ) ކަމާއިނުވާބަސް.
(3) ބެހުން، މިބަހުގެ ވާކަމާއި އަމުރު.
(4) ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަން . ހޫރާލި . ނާމަރޫފަ . ރިޔަންކޮޅު . ބަހާރުއައުން . ބަންޑާރަދުރޯ . ބައިހަމަކުރުން . ބައިހިފުން . ބައިއެޅުން . ބައިމަތި . ބަވަ . ބ.މ.ބ . ބޮނޑިކުޅުން . ބޮޑުދުން . އަނގަފިނދު . އަރުގަ . އަތްބަންތުރަ . އިނގިރޭސި . އޮޑީބައި . ވަގުލޮލަށްމަސްބެހުން . ވެސް . ވެޑިމަތި . މަސްބައި . މަޑުލުން ގުނަކުރުން . މަޑުލުން ގެއްލުން . މަޑޫ . މުޙާވިރާ . ފަހެ . ފަސްދަމުމީހުން . ފުރަބަހާ . ދަށުންދަމާކުޅުން . ދަންފަޅިބެހުން . ދިވެހި . ދިލްބަހާރުމާ . ތާވަލު . ގައިގައި މައްޗަށްއެރުން . ސައްލި . ޒިބު . ޖީބު . ހައިރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ