...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހުންޖެހުން
މ.
މީހަކަށް އަސަރުކުރާނޭ ކަހަލަ މާނައެއްލާފައި އެމީހާއާއި ދިމާއަށް ނުވަތަ އެމީހާއަށް އިވޭނޭހެން އެހެންމީހަކާ ދިމާއަށް ސަމާސާގެގޮތުން ބަހެއް ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަލަކުންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ