...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހުސް
ނ.
ދެބަޔަކު ދެގޮތަކަށް ބުނެގެން އެބަޔަކު އެބުނިގޮތެއް ރަނގަޅުކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯދައިބެލުން . ރިސާލާ . ޓޮސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ