...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނދަރުކެހުން
މ.
ކަނޑަށް ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއްގައި އަޅައިގަނޭތޯ ލޮތާރީއެއްކަހަލަ އެއްޗެއް ކަނޑަށް ދޫކޮށްގެން ދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ