...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑަހަ
ނ.
(1) ވިޔަފާރިކުރާން ވަގުތީ ގޮތުން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) މަހަށްދާންގޮސް ތިބޭން ރަށްރަށުގައި އަޅާ ވަގުތީގެ.
(3) ބަނޑަހަގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނދަރުމަތި . ބަނޑަހަ . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ބައިގެ . ބޭރުބަނޑަހަ . ކޮށާރު . އިސްޓޯރު . އެތެރެބަނޑަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ