...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑު
ް ރިޔަލުގައި އޮންނަގޮނި.
(21) ދަމައިފައި އޮންނަ ނަރެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ މެދުތެރޭން ތިރިއަށް ގޮނިވެފައި އޮންނަބައި.
(31) ތެޅިގަލުން ރާނާއިރު ދެގާބަރި ދޭތެރެއިން ހުސްކޮށް އޮންނަތަން.
(41) ދޫނިސޫފާ ސޫތްޕާއި ގެރިބަކަރި ޖަނަވާރާއި މަސްމަހާމެހީގެ ހަޖަމުކުރާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނާ . ހަރޮނގުހިކާ . ހަކުންފަލި . ހަކުރުބޮލި . ހައި . ހައިހޫނުކަން . ހައިހޫނުވުން . ހައިބަނޑު . ހައިކަން . ހައިކުރުން . ހައިވުން . ހައްވާމަހަ . ހައްޔަރު . ހައްޔަރުގައި އިނުން . ހަމަތި . ހަތްރީތި . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހާންތި . ހާންތިކަން . ހާންތިވުން . ހިނދި . ހިރިކަނދު . ހިކަނދި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިވިކަނދު . ހިމަބޯދު . ހިމަގޮހޮރު . ހިތިކަށި . ހިލަކިހުނު . ހިލަވާލި . ހިޔަމަ . ހީވަނީ ބަނޑުފުރިއަރައިދާނެހެން . ހުއިފިލަނޑާ . ހުދުހަން . ހުދުހިއްތަން . ހުދުފުށް . ހުދުފުށްވުން . ހުދެންމަސްދަރި . ހުސްގޮހޮރު . ހެއިޖެއްސުން . ހޮނޑަލި . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޮރޮނގަ . ހޯގުޅާ . ހޯސާ . ނަރުސިނގު . ނާރު . ނިބޫ . ނިބޫކުދިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ