...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުހައި
ނއ.
(1) ކާނާއިން ބަނޑުހުސްވެފައިވާ.
(2) ކަނާޔަށް ބޭނުންވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހައިހޫނުކަން . ހައިހޫނުވުން . ހައިވުން . ހާންތި . ހާންތިކަން . ހާންތިވުން . ނިވައްތައިގަތުން . ނިވެއްތުން . ރަންކޮކާ . ރަންކޮކާބުރުން . ބަނޑުހޫނުކޮށްލުން . ބަނޑުގިނިއެރުން . ވަކިހައްކަލޮ . ވައިހައްކަޅިހިފުން . ވައިހައްކަލޮ . ވާތާ . ވާތާކަން . މޭހޫނު . މޭހޫނުކަން . މޭހޫނުފިލުން . މޭހޫނުގަތުން . ގުހުރަށްވައިއެރުން . ގޮހޮރު ވަޔާތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ