...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުފުށް
ނ.
(1) ބުރަކަށި ފުށް ނޫން ފަރާތް.
(2) މަހުގެ ބަނޑައިދޫ އޮންނަ ފަރާތް.
(3) އަތްތިލައިގެ ހުދުހަން އޮންނަ ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަތި . ހުދުހިއްތަން . ހުދުފުށް . ހުދުފުށްވުން . ބަންޑުން . ބަންޑުންކުރުން . ބަންޑުންވުން . ކަޅުހަން . ކިލާފަނިކެއުން . އަކުންބަކުން . އަތާއަތާޖެހުން . އުއްޑުން . އުއްޑުންވުން . އުއްޑުންޖެހުން . ވާލަންމަޑި . ތަވައްރުކަށްއިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ