...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުދުރަ
ނ.
(1) އާނުކަނޑައި ކޮނެފައި ހުންނަ ވަޅުގެ އާނުގެ ދަށުން ހެދޭ ބާސަލަގަނޑު.
(2) ވަޅުގެ އެތެރޭގައި ގޮނިހެދިފައި އޮންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮރޮނގަ . ރާއުނދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ