...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނިޔާދަން
ނއ.
(1) އަބުރުވެރި.
(2) އަޚްލާޤު ރަނގަޅު.
(3) އަދަބުވެރި.
(4) ނ.
މާތް އަޚްލާޤުގެ ވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޑަ . ކަޑަކަން . ކަޑަވުން . ކާޅު . ކާޅުކަން . ކާޅުވުން . މުރުއްވަތްތެރި . މުރުއްވަތްތެރިކަން . މުރުއްވަތްތެރިޔާ . މޫރިތި . މޫރިތިކަން . މޫރިތިވުން . ގޮއްލަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ