...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންދު
ާކުރާން ބޭނުންވާ ތަކެތި ލާފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ ދޮރުގައި ހުރަހަށް ނުވަތަ ކައްޗަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ދަގަނޑު.
(8) ހުޅުވާފައި / ހުޅުވިފައި މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(9) ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން އަތުގައި ނުވަތަ ބޮލުގައި އަޅާން ހަދައިފައި ހުންނަ ފީތާފަށް.
(01) މަނާވާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްމާމު . ހައްޔަރު . ހައްޔަރުކަން . ހައްޔަރުކުރުން . ހައްޔަރުވުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހަފުސް . ހަފުސްކުރުން . ހަފުސްވުން . ހާސް . ހާސްވުން . ހިފިހުރުން . ހިފުން . ހިތްހުއްޓުން . ހުފީބަތެ . ހޭބަލިވުން . ނާށިދިލަ . ނިއުޅުން . ނިއުޅުންކުރުން . ރަހިމުބަންދުވުން . ރަށްތަޅުލުން . ބަނޑިޔަލުބަތް . ބަނޑުބައިން . ބަންދުކުރުން . ބަންދުކެނޑުން . ބަންދުފިލުން . ބަންދު ދުވަސް . ބަންދުލުން . ބަންޑަލި . ބަންޑަލިކުރުން . ބަރުދަންބޮނޑި . ބައިތިއްބުން . ބައް . ބައްކަން . ބައްއަޑު . ބައްވުން . ބައްގީ . ބަތްޖެހުން . ބަޖިޔާ . ބިޑިއެޅުން . ބުސްކޯޓު . ބެއްދުން . ބޭންޑު . ކަށިނަރު . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކަރަންޓީނުފިލުން . ކަމަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ