...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންދުކުރުން
ުރުން.
(2) ލެއްޕުން.
(3) ފެން ނުވަތަ ތެޔޮ ފަދަ ދިޔާއެއްޗެއް ނުހިނގާ ހިފެހެއްޓޭނެގޮތް ހެދުން.
މިސާލު:
ފެންބަންދުކުރުން.
(4) ޢާއްމުކޮށް ތަނަކުންދޭ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަން އަންނަ މީހުންނަށް އެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭނޭގޮތް ެހދުން.
(5) މަތިޖެހުން.
(6) ޕާރުސަލްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޔަރުކުރުން . ހަފުސްކުރުން . ބަންދުކުރުން . ބަންޑަލިކުރުން . ބައިތިއްބުން . ބިޑިއެޅުން . ބެއްދުން . ކަރަންޓީނުކުރުން . މަގުބެއްދުން . މޮހަޅަޖެހުން . ފޫގޮޅިޖެހުން . ދޫބަންދުކެޑުން . ތަޅުއެޅުވުން . ތަޅުލުން . ލޭމަނާކުރުން . ގަޓަރިހެދުން . ގޭ ހައްޔަރުކުރުން . ސޮޑާއެޅުން . ޕާރުސަލުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ