...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންގާޅުފޮށި
ޫނު ފޮށި.
މީގައި އޭރުގެ އެހެން ފޮށިތަކުގައި ހުންނަ ފަދަ ފައެއް ނުހުންނާނެ އެވެ.
އޭގެ ބަދަލުގައި ހުންނަނީ ފޮށި ވަށައިގެން ފަތި އަޅާފަ އެވެ.
މި ފަތިކޮޅު ހުންނަނީ މަތީކައިރީ ފަރާތުގައި ދާރަ ޖަހާފައި ތިރީކައިރި ވަކި ކުރެހުމެއްހެން ތަންތަންކޮޅުން ކަނޑާފަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ