...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންގިގޮވުން
މ.
ފަރުޟު ފަސް ނަމާދުގެ ވަގުތު ވަދެއްޖެކަން އެންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ކަލިމަތައް ހަރުއަޑުން އިއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަމާދަށްގޮވުން . ބަންގިދިނުން . އަސުރަށްގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ