...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑާރަ ޙަސަނަށް މޫދު ހިތަކަށް ލިބުން
ުން" (މިސާލުބަހެއް) އެހެން މީހަކަށް ބާރެއް ނުވަތަ ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވޭގޮތަށް އެއްޗަކާއިމެދު ނުވަތަ ތަނަކާމެދު ފެންނަގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މީހަކަށް ލިބުމުން އެކަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(މިއީ މަލާމާތުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ (ބަހެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ