...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑުންވުން
މ.
(1) ބަނޑުފުށް ނުވަތަ އަނގަފުށް ވަތަށްވުން.
(2) އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އެއްޗެއް ވެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑުންޖެހުން . މަތިންއެރުން . މަތިންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ