...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑުންޖެހުން
މ.
(1) ބަންޑުން ކުރުން.
(2) ތަށި، ތެލި ރުނބާފަދަ ތަކެތި ފޫމައްޗަށްވާގޮތަށް ބޭއްވުން.
(3) ފުރާ ދުއްވާ ތަކެތި ފޫމައްޗަށްވާގޮތަށް ބަންޑުންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑިއަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ