...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރާކުރުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ ތަކެއްޗަށް މީހުން ނުވަތަ މުދާ ނުވަތަ މީހުންނާ މުދާ އަރުވައިގެން ބަރުކުރުން.
(2) ފުރާދުއްވާ ތަކެތި ދުއްވަން ހެޔޮވަރުވާ ވަރަށް ބަރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ