...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރާވުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ ތަކެއްޗަށް މީހުން ނުވަތަ މުދާ ނުވަތަ މީހުންނާ މުދާ އެރުވުން.
(2) ފުރާ ދުއްވާ ތަކެތި ދުއްވަން ހެޔޮވަރަށް ބަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރާބޮޑުވުން . ބާރީޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ