...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރު
(2) ވަޒަނުން އިތުރު.
(3) ބައެއް ގަޑި ހިނގާއިރު އެލިފައި ހުރެގެން ދެފަރާތަށް ހެލިހެލި ހުންނަ އެތި.
(4) ނ.
ކަރުދާސް ވަޔާ ހިނގައިދާނެތީ އޭގެ މަތީ ބަހައްޓާން ގެންގުޅޭ ތަކެތި.
(5) ނ.
ސަންޑޯކުރާ ބަރު އުފުލަން ގެންގުޅޭ އެކި ވަރުގެ އާލާތް.
(6) ނއ.
މަސައްކަތް ބޮޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށިބުރަ . ހަށިބުރަކަން . ހަށިބުރަވުން . ހަން . ހަންދަރު . ހަބަރުފަނި . ހައިބަރަ . ހަތިކޮޅު . ހަތްދުން . ހާފާ . ހިނގުން . ހިބަރުނަނު . ހިބޮއް . ހިތި . ހިތިރަހަ . ހިތިރަހަލުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިލަން . ހިލަމާދިއުން . ހުން . ހުންގަބުޅަ . ހުވަން . ހުވަންހިލަން . ހެއިނެއްތުން . ހެޔޮވަރު . ހެޔޮވަރުކަން . ހެޔޮވަރުކުރުން . ހެޔޮވަރުވުން . ހޭނެއްތުން . ހޭނެތުން . ހޯސްޕަވަރު . ނަންބަރަށްގޮވުން . ނަންބަރު . ނަންބަރުނެގުން . ނަންބަރުއައިނު . ނަންބަރުދިނުން . ނަރުކޮއްޓި . ނަވިޔަނި . ނަގޫކެނޑި . ނިދަންމިޔަރު . ނިދިބުރަކެއުން . ނިގާރަން . ނިގާރަންފޮށި . ނޫސް . ނޫސްއެޖެންސީ . ނޫސްވެރިން . ނޫސްޖެހުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ