...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުކުރުން
މ.
(1) ވަޒަނުން އިތުރުކުރުން.
(2) ފުރާދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ތަކެތި އަރުވާ ބަރާކުރުން.
(3) މީހަކަށް ނުއުފުލޭވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ޖެއްސުން.
(4) ކިޔުމުގައި ބާރުލުން ބޮޑުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޔޮވަރުކުރުން . ބަރާކުރުން . ބަރާވުން . ބަރުއަޑު . ކަބަރުކުރުން . ތެޔޮލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ