...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުވުން
މ.
(1) ވަޒަނުން އިތުރުވުން.
(2) ބަރުދަން އިތުރުވުން.
(3) ބުރަހެލިވުން.
(4) ކުޅަދާނަ ނުވާވަރަށް މަސައްކަތް ގިނަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޔޮވަރުވުން . ބުންވުން . ބުރަހެލިވުން . ކަބަރުވުން . ވާހަކަވުން . މުތާމަޖެހުން . ފެހިބަރޮކެއުން . ފެންބަރުކެއުން . ދިޔަފޮއިވުން . ލިސާންވުން . ޚަބަރުލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ