...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުމާކުރެހުން
ނ.
ލާފެން ކުރުމުގައި އަޅާ ކުރެހުމެއް.
މި ކުރެހުމުގައި މަލެއް ފަތެއް ވަކިން އެނގޭކަން ނުހުންނާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ