...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުފޯސް
ނ.
ސިމެންތިޖެހުމުގައާއި ވަޑާންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މަތީދާރައިގައި ބޭރަށް ފުއްޕުން ލާފައި ނެރެފައިހުންނަބައި.
(މިގޮތަށް އެންމެ ތިރީގައި ދޮރުތަކުގެ ވަށައިގެންނާއި ފަންގިފިލާނިމޭ ހިސާބު ފާހަގަ ކުރުމަށް ނެރެފައި ހުންނަ ބަޔަށްވެސް މިހެން (ކިޔައެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ