...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަބުރުކޮތަން
ނ.
ކުލަކުލައިގެ މާކޯޅިތަކެއް އަންނަ ކުދިކުދި ކަށިތަކެއް ހުންނަކުޅިތުޅާ ޒާތުގެގަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ