...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަކަރިބައިކުރުން
މ.
ހަތަރުބިތަށް ބޮލި އަތުރައިގެން ކުޅޭ ހިކްމަތްތެރި ކުޅިވަރެއް.
މީގައި ކޮންމެ ބިތެއްގައި ނުވަފުއް ބަހައްޓައިގެން ޖުމުލައިން މަދުކޮށް ގިނަކޮށް ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ