...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައި
ަދު.
މިސާލު:
(ހ) އުޅާބައި.
(ށ) ރިޔާބައި.
(ނ) ނަނުބައި.
(6) ކަމެއްގައި މީހަކު އަދާ ކުރާ ދައުރު.
(7) ނއ.
ދެބައިކުޅަ އެއްބައި.
މިބަހުގެ މާނަ ދޭހަވަނީ ފުރިހަމަ އެއްޗަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ބައިނާޅި.
(ށ) ބައިހަންދަރު.
(ނ) ބައިކަނޑި.
(8) (ސ) އމ.
އާދޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްބުރި . ހަނާހިންދުން . ހަންޑިކުރާ . ހަރާމުޖާދާ . ހަރު . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިވުން . ހަރުގަނޑު . ހަރޮނގުހިކާ . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަބަރުފަނި . ހަޅިބައިނާ . ހަކަތަ . ހަކުރާވަރު . ހަކުބައިން . ހަކުމަޅިގަނޑު . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައިދާލިވަސް . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހަވަރު . ހަވާނަފުސު . ހަވީރު . ހަމްދަރުދީ . ހަމްދަރުދީވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރަގި . ހަތަރުބައިންބައި . ހަތަރުއަވަށް . ހަތަރުދަން . ހަތާ . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތްބައިންބައި . ހަތްބިން . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަލާހަރު . ހަލާކުކުރުން . ހަލާކުވުން . ހަޑަގަތާނަ . ހަޖާރު . ހާރުދަން . ހާތި . ހާލި . ހާލިނެގުން . ހާސިލު . ހިހޫކުޅުބުރުވުން . ހިނބޫ . ހިނގުރަންނައޮޅި . ހިންދުކޮކާބިބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ