...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިން
ވަށްބައިން.
(ށ) އެލިބައިން.
(3) ގުޑިފަދަ ތަކެތީގައި ނަނު އެއްސުމަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފަށް.
(4) ސިނގުކޮށް ތިބޭ ކުދިންގެ އުނަގަނޑު ފައްޓަރު ސޮހުނަނުދޭން ޖަހާފައި ހުންނަ ފަށް.
(5) ފޭލީގެ މަތީގައި އަޅާ ދުޅައެއް.
(6) އެއްޗިހި އަޅަން ދަމައިފައި ހުންނަ ރޯނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަޅިބައިނާ . ހަކުބައިން . ހަކުމަޅިގަނޑު . ހަތާތަޅައިލުން . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހެނދުން . ނަކަތް . ރަނގަ . ރަތެބައިނާ . ބަނޑުބައިން . ބައިނާ . ބައިން . ބައިންވަޅު . ބައިންލުން . ބައިންޖެހުން . ބައިރަ . ބިރިޖު . ބުރުނީ ރައިވަރު . ބޭނުން . ބޮނޑިބޯ . ބޮޑުބޭކަލުން . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޮޑުތަކުރުދަން . ބޮޑުތެލީބައިން . ބޮޑުގުރާބު . ބޯނެތް . ކަށަނިރުބަޅަ . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަނޑުއޮޅި ދަތުރު . ކަނިކުރެދިބައިން . ކަރާމަތް . ކަރާމަތްތެރި . ކަރާމާތްތެރިކަން . ކަލަންބޮކަރުއާރުދަރު . ކަސަބުޖެހި ފޭލި . ކިބަ . ކުނޑިކޭވާހަކަ . ކުރިބައި . ކުރެން . ކުސަ . ކުސަގަނޑު . ކެލާގުރާބު . އަންބޮނޑި . އަދާރަސަމް . އަތްބައި . އާޔަތް . އިހޭނެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ