...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިބުރުކޮކާމަސް
ކޮކާމަހުގެ ބާވަތެއް.
މި މަހުގެ ކުލައަކީ ފެހިކުލައެވެ.
މަހުގެ ކަރުތާފަތުގެ މަތީގައި ނޫކުލައިގެ ރޮނގުތަކަކާއި ފާޅުކަން ބޮޑު ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
މީގެ ކުދިމަހުގެ ދެފަރާތުގައި ހުދު ކުލައާއި މަޑުނޫކުލައިގެ، ހަނދުފަޅި ބުރަށް ހުންނަކުރެހުންތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ