...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިކުޅަބައި
ނ.
ފުރިހަމަ އަދަދެއް ހަމަނުވެ ހުންނަ ބައިތައް.
މިސާލު:
ތިންބައިކުޅަ ދެބައި.
ހަތަރުބައި ކުޅަ އެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަސްރު . ކަސްރު ހެދުން . ދަހަމަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ