...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިވުން
މ.
ބައިބަޔަށްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާކުވުން . ހިތިވުން . ހިތްނުބައިކުރުން . ހިތްބަރުވުން . ހުއްސަރިބައިވުން . ހުތްވުން . ހުސްހަށިބައިވުން . ހޮޑުލެވުން . ނުބައި . ނުލަފާވުން . ބަނޑުނުބައިވުން . ބައިބައިވުން . ބަތުވިހަ . ބަތުވިހަވުން . ބަލިހެލުން . ބުރިބުރިވުން . ކަނިވުން . ކަރުވުން . ކަފިވުން . ކާފާމާމާވުން . ކުނިވުން . ކޫސަނިވުން . އޭތިވުން . ވަކިވަކިވުން . ވައިމަތިނުރަނގަޅުވުން . ވިހަވުން . މުރައްކަބުމަސްދަރު . މުޑުދާރުވުން . މޫނުކަޅުވުން . މޫސުންނުބައިވުން . ފައުވުން . ފަލެވުން . ފާރުވުން . ފާވުން . ފާސިދުވުން . ފިތުނަވެރިވުން . ދިލަވުން . ދުވަސްވެރުން . ދެބައިއުމުރަށްދިއުން . ތަންމުޑުވުން . ތާއީދު . ތާއީދުކުރުން . ލަކުނުފުއްޕުން . ލޭފެންނުބައިވުން . ގޯސްވުން . ގޯސްމަތިންލުން . ސުންޕާވުން . ޚަރާބުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ