...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިވެރި
ނއ.
(1) ބައެއްގައިވާ.
(2) އެކުލަވާ.
(3) ހިމެނޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމްދަރުދީ . ހަމްދަރުދީވުން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިއްސާދާރު . ހިމަނައިލުން . ހިމެނުން . ރަޙުމަތްތެރި . ރަޙުމަތްތެރިން . ރަޙުމަތްތެރިކަން . ރަޙުމަތްތެރިވުން . ރާބޮޅަށްރޮދަށްގޮވުން . ބަހީ . ބައިވެރިކުރުން . ބ.މ.ބ . ބެއްސުން . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ބޮޑުލިބާސް . ކަޑަނެބަތެ . ކުންފުނި . އަންހެނުންމާލޫދު . އިންސާފުކުރުން . އިސްތިރާކު . އެކުވެރިދައުލަތްތައް . އެއްބައިވުން . އޮޅިގިނައިކަން . އޮލަނބުދަނޑިޔަކަށް ނުވާށޭ! . މަންދޫބު . މަތިފަޑިމައްޗަށްއެރުން . މަސައްކަތުދިއުން . މާރާދަކަން . މުޝްރިކުން . މޫނުއަނބުރާލުން . މޭނާކަން . ފަނީފަނީކުޅުން . ފަރީގައިހިނގުން . ފަސްއިގިލިއެއްކޮށްލުން . ފަޗިސް . ފިނިހަނގުރާމަ . ފުނަނުޖަހާބެރަކަށް ނެށުން . ދާންދެން . ދިޔޯގެކުޅި . ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމަ . ތަމްސީލުކުރުން . ތަޖުރިބާ . ތަޖުރިބާހުރުން . ތަޖުރިބާކުރުން . ތަޖުރިބާވުން . ތާވަންކެޑުން . ލައްވައިލުން . ގޮނޑި ހޫނުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ