...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިވެރިވުން
މ.
(1) ބައިގައިވުން.
(2) އެކުލެވުން.
(3) ހިމެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމްދަރުދީ . ހަމްދަރުދީވުން . އިންސާފުކުރުން . އިސްތިރާކު . އެއްބައިވުން . ފަސްއިގިލިއެއްކޮށްލުން . ފުނަނުޖަހާބެރަކަށް ނެށުން . ތަމްސީލުކުރުން . ހިއްސާކުރުން . ޝާމިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ