...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިތިއްބުން
ިށީނދެ ނުވަތަ އޮށޯވެ ނުވަތަ ކޮޅަށްތިބޭނެގޮތް ހެދުން.
(2) ތަނެއްގައި ވަގުތީގޮތުން ބަޔަކަށް އުޅޭވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެތަނަކަށް އެމީހުން ގެންދިއުން.
(3) ތަޙްޤީޤަށްޓަކައި ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި އެހެންތަނަކަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާތިބުން . ބާތިއްބުން . އެތުރުން . ވަރުންއެޅުން . ދޫނުކުރުން . ތިއްބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ