...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައް
ނ.
ކަންފަތުގެ އިވުމަށް އަންނަ ބަންދުކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނޯބެރުން . ހަންމުށި . ހަންޑިމޮޔަ . ހަރުބޭސް . ހަކުރުބަލި . ހަވަރުތުންފުހި . ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަތިފަށް . ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހާޑު . ހާޑުލުން . ހިންދުން . ހިރިމަގޫ . ހިރުމާ . ހިރުމާޖެހުން . ހިރުގިރުން . ހިކިރޯ . ހިކިބަލި . ހިކިބިލަމަގު . ހިކިކެއްސުން . ހިމަބިހި . ހިފުން . ހިތްބިރު . ހިލަކިހުނު . ހިސްޓީރިޔާ . ހުން . ހުންއައުން . ހުންގާނުގެ . ހުޅުވައި . ހުޅުގަނޑު . ހުއްޓި . ހުފާ . ހުދުތަން . ހުދުލަފު . ހުސްކަރުބެއްދުން . ހޫރުކާފަ . ހެން . ހެއިނެއްތުން . ހޭމާމަ . ހޮނޑެލިފޮތި . ހޮޅި . ހޯރަފިޔަ . ހޯރަފިޔަކުނާ . ހޯލު . ނަހަނާ . ނަރުހިރު . ނަރުގަނޑުފާނޫޒު . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ