...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްދަލު
ނ.
(1) އެކަކު އަނެކަކާ އެއްތަންވާ ވުން.
(2) އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާވާވުން.
(3) ދޭއްޗެއް އެއްތަންވާވުން.
(4) ކަމަކާ މަޝްވަރާ ކުރާން ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްވާ އެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހޯލު . ނާސިގެ . ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން . ބޮޑުކޮޓަރި . ކަންރުއް . ކަރުދާސް . ކުލަބު . އަނގައިންބުނުން . އަންބަލަންގެ . އަމަ . އަމަވުން . އިފުތިތާހުކުރުން . އިޙުތިފާލު . އެއްތަންކުރުން . އެއްތަންވުން . ވަނި . ވާހަކަގޮވުން . ވޯކްޝޮޕް . މަރިޔާދުގެ . މާލަން . މާލަމު . މިޢާދު . މުޑިޖެހުން . ފައިންޕުޅުދުށުން . ފައިންޅުދެއްކެވުން . ފިނިހިއްޕެވުން . ފުށްދީފައިދިއުން . ދަންފަޅި . ދިމާ . ދިމާކުރުން . ދެބައްރާޅު . ދެކެލުން . ތަރުޙީބުދިނުން . ތާގައު . ލައިގެންވުން . ލެއްޕުން . ގޯޅި ކަންމަތި . ސަލާންކުރުން . ސަލާމް . ސެމިނާރު . ޒިޔާރަތްކުރުން . ޖަލްސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ