...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްދަލުކުރުން
މ.
(1) އެކަކު އަނެކަކާ އެއްތަން ކުރުން.
(2) އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާ ކުރުން.
(3) ދޭއްޗެއް އެއްތަން ކުރުން.
(4) ކަމަކާ މަޝްވަރާކުރާން ބަޔަކު އެއްތާކަށް އެއްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައިންޕުޅުދުށުން . ދިމާކުރުން . ތަރުޙީބުދިނުން . ލައިގެންވުން . ލެއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ