...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްދަލުވުން
މ.
(1) އެކަކު އަނެކަކާ އެއްތަންވުން.
(2) އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާވުން.
(3) ދޭއްޗެއް އެއްތަންވުން.
(4) ކަމަކާ މަޝްވަރާ ކުރާން ބަޔަކު އެއްތާކަށް އެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހޯލު . ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން . ބޮޑުކޮޓަރި . ކަރުދާސް . އަމަވުން . އިފުތިތާހުކުރުން . އިޙުތިފާލު . އެއްތަންވުން . ވޯކްޝޮޕް . މުޑިޖެހުން . ފިނިހިއްޕެވުން . ދިމާ . ސެމިނާރު . ޖަލްސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ