...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްދާވައްގަނޑު
މ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި އެން ދިރުވާން ޖަހާ ފިލާ ހަރުކުރާ ވައް.
މިގޮތުން ކޮޅުފަސްކޮޅާއި ދިރުނބާކޮޅުން ވެސް ބައްދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ