...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްތި
ނ.
(1) އަލިކުރާން ދިއްލާއެތި.
މިސާލު:
(ހ) އުށްބައްތި، (ށ) ފުޅިބައްތި.
(ނ) އަތްބައްތި.
(ރ) ނެރުބައްތި.
(2) އިލޮށި ގަނޑެއްގައި ފޮތިކޮޅެއް އޮޅައިގެން ރޯކުރަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުފާ . ހޮޅި . ނަރުގަނޑުފާނޫޒު . ނެރުބައްތި . ބައްތި . ބައްތިއެނބުރުން . ބައްތިހެދުން . ބައްތިސާގު . ބައްތިޖެހުން . ބިއްލޫރިބަނޑިޔާ . ބިގަރު . ބިޖިލީބައްތި . ބޭރުބައްތި . ބޮއިބައްތި . ބޯރިދޫބައްތި . ބޯރުދޫބައްތި . ކަނިކުރުން . ކަނިވުން . ކަރާސީނުތެޔޮ . ކަސަބުކަން . ކާޅިވައް . ކާޅުތުން . އަނދުންއެރުވުން . އަތްބައްތި . އިސްޕިރޭޓު . އުށް . އުށްބައްތި . އުނބުގަނޑުބައްތި . އުއްބައްތިގަސް . އެއްތިރީސް . ވަލުސާގު . ވަގުހިފާފާނޫޒު . ވެށެހުޅުޖެހުން . ވޮށް . މަންދީލަ . ފަނާރު . ފަސްލޭންބައްތި . ފާނޫޒު . ފީތާ . ފުއްލުން . ފުއްގަނޑު . ފޯބޮޑުކުރުން . ފްލޭޝް . ދިއްލައިއެޅުން . ދިއްލުން . ދުންބައްތި . ދުއްލިސާ . ތެއްތިރީސް . ތެޔޮބައްތި . ލަންޓަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ