...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްޕަ
ނ.
ބަފާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫރުކާފަ . ހެން . ހޭމާމަ . ބައްޕައިބެ . ބައްޕާއިތަ . ބައްޕާފުޅު . ބަފައިން . ބަފާ . ބަފާކަލޭގެ . ބަފާމަތިފުށް . ބަފޯ . ބާވަ . ބާފާނު . ބޮޑަބަފޯ . ބޮޑުބޭބެ . ބޮޑުދައިތަ . ކާފަ . ކާފޯ . އަރަތް . އައްޕަ . އައްޕައިބެ . އައްޕައްތަ . އައްޕައްޗި . އެއްބަނޑުއެއްބަފާ . އެއްބަފާ . އެއްބަނޑު . މައިބަފައިން . މައިމުޅަވުން . މާމަ . މާމޯ . މާފަ . މާފެއްޔާ . މުނިކާފަ . މުނިމާމަ . މުންނާ . މުތެއްޔާ . މެން . ދެބަފައިން . ދޮންބައްޕަ . ދޮންބަފާކަލޭގެ . ދޮންމަންމަ . ދޮންމާފަ . ތިންބަފައިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ