...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަފައެކޭހަމަކުރުން
މ.
އަނބިމީހާ ފިރިމީހާޔާ ދިމާޔަށް "ތިޔައީ ތިމަންގެ ބަފައޭ" ނުވަތަ "ކަލޭ ތިމަންގެ ބަފައެކޭ އެއްފަދައޭ" ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ