...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަލުކުރުން
މ.
(1) އެއްޗަކަށް އަނެކައްޗެއް ދިނުން.
(2) އޮތްގޮތް ނުވަތަ ހުރިގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެއް ހެދުން.
(3) އެއްޗެއްގެ ބަދަލުގައި އަނެކައްޗެއް ބޭނުންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖަމުކުރުން . ކުޅި . ވަށްކުރުން . ވަތްއެނބުރުން . މާރުކުރުން . ފަހަތަށްޖެހުން . ފިރުން . ފުށުންޖެހުން . ފުންކުރުން . ފުރެންދުން . ފެންހެދުން . ދީލުން . ތަރުޖަމާކުރުން . ތެތްބޭލުން . ލާޖެއްސުން . ލޮނުފެނަށް ހެދުން . ގެންދިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ