...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދިލުން
މ.
ރާބޭލުމަށްޓަކައި ރާވެރިން ތިން އުނބު ނުވަތަ ދެއުނބު އެއްކޮށްގެން ހުންނަ ބޮޑެތި ގުޑި އެތުގެ ކޮޅުގައި ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ