...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލަން
ނ.
(މަލިކު) ގަހުކާނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަނިގައު . ބަރުނާމާޓަރު . ބަލަދު . ބަލަދު . ބެރެބޭވުން . ބޯދިނުން . ޅަދަރިބަފާ . ޅަދަރިބަފާކަން . ޅަދަރިބަފާވުން . ޅަދަރިމައި . ޅަދަރިމައިކަން . ޅަދަރިމައިވުން . ކަފިކޮޅު . ކުނާ . ކުޅިމީރު . ކެނބިން . ކޮއްޓާފޮށި . ކޯމާށި . ކޯލާގެ . އަންބަލަންލުން . އާޔާ . އިންތިޒާމުކުރުން . އީދުފުނި . އެއްލައިލުން . އޭކަރު . ވާރޭމިނި . ވާލުވެރިޔާ . މީޓަރު . މުޑުތު . މުޑުތުލުން . މޫނުބަލާލޯގަނޑު . މެދުފޮއްތާ . ފަރުލޯންގު . ފައިދޮށުފުރޭތަ . ފައިލު . ފަލީތާލުން . ފަސްމައިގަނޑުވިޔަ . ފުޅައްމައްޗަށް އެރުން . ދެބަރުއުފުލުން . ތަރުމޯމީޓަރު . ތާމޯމީޓަރ . ލެންސު . ލޯކުނާކުރުން . ލޯދިގުކަން . ލޯދިގުވުން . ގައިގައި މައްޗަށްއެރުން . ގޫކޭލި . ގޯޅުމާ . ސައްޔާޙު . ސަމާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ