...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލަސް ބޮޑު އޮޑިއަށް އަރާށެވެ.
(މުސްކުޅި (ބަސް) ދުވަސްވެފައި ތިއްބަސް ހަރުމީހުނާ އެކުގައި އުޅުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ