...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލާހިންގެވުން
މ.
ރަސްމީ ބައެއް ކަންތައް ތައްޔާރުކުރަން އުޅޭ މީހުން.
އެކަމަށް ގެންނާންވީ ބަޔަކު ހާޟިރުވުމަށް އަންގާން ދިއުން.
މިސާލު:
މާލޫދު ފެށުމަށް.
އަހަރުމަތި ކިޔެވުމަށް.
ބަލާދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ