...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލި
ނ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ހިނގުމަށް ބުރޫއަރާ ސަބަބު.
(2) ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައް.
(3) ބާރުދެރަ.
(4) ވަރުދެރަ.
(5) ދުޅަހެއިކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(6) ވަރުގަދަ ކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(7) ވައިބާރުކަމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަނުކަކުނި . ހަންފީމިޔަރު . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުބޭސް . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހައްޔަރުގައި އިނުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތިކޮޅު . ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ހަސްފަތާލު . ހާންތި . ހާންތިކަން . ހާންތިވުން . ހިރުމާޖެހުން . ހިކަރިވުން . ހިކިބަލި . ހިމަބިހި . ހިތުގިލަން . ހިތުގެބަލި . ހިތްދެރަ . ހިތްދެރަވުން . ހިތްތެޅޭބަލި . ހިސްޓީރިޔާ . ހީހަން ފޮޅުން . ހީރިކަން . ހީކުރުން . ހުރާގޭތަފާ . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުޅުދުޅަވުން . ހުއިވަކުބަލި . ހުދުބަލި . ހުދުފުށްވުން . ހުތްބޭސް . ހެއިނެއްތުން . ހެއިބަލިވުން . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޭނައްތާމީހާ . ހޭނެތުން . ނަރުސް . ނަގޫނަގާފައިދިއުން . ނަސްރު . ނާރުގޮށްޖެހުން . ނާސިބަލި . ނާޒުކު . ނިންދަވާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ