...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލިހެލުން
މ.
(ސ) (1) މީހެއްގެ ހުންނަ ވިޔާނުދާ ހަޑިހުތުރު ޢަމަލެއް ތަކުރާރު ކުރުން.
(2) (މަޖާޒު:) ދާއިމީ ބައްޔެއް ހުރުމާއެކު ދުވަސް ދުވަސްކޮޅުން ބަލިނުބައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ